เข้าสู่ระบบสำเร็จ
ออกจากระบบสำเร็จ
การใช้บริการเว็บไซต์
การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ
การลงประกาศ
ทรัพย์สินทางปัญญา
การเขียนหรือส่งข้อความในกระดานข่าวสาร/การรีวิวสินค้าและบริการ
การเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์อื่น
สิทธิของบริษัท
การจำกัดความรับผิดของบริษัท
คำรับรองของผู้ใช้บริการ
นโยบายระงับข้อพิพาท
การลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อความตามพระราชบัญญติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์
การชดเชยค่าเสียหาย
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การซื้อหรือชำระเงินสำหรับบริการผ่านทางเว็บไซต์
การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ https://www.sabuywedding.com (“ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ทำขึ้นระหว่างบริษัท สบายแฟมิลี่ จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่งกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ได้ให้บริการหลากหลายรูปแบบ เช่น บริการค้นหาและดูข้อมูลสถานที่และร้านค้าที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับการจัดงานแต่งงาน บริการโพสต์บทความ รีวิวและรูปภาพของร้านเพื่อแบ่งปันให้ผู้ใช้บริการคนอื่นได้ดู และแสดงความคิดเห็น บริการเชื่อมต่อกับ Facebook และ Instagram เพื่อแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจกับเพื่อนหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น ทั้งนี้ การให้บริการต่างๆ ตามเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัททุกประการ

หน้าที่ของบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสผ่าน และบัญชีการใช้งานเมื่อผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบการรักษาไว้ซึ่งบัญชีการใช้งานและรหัสผ่าน และจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีถึงการใช้งานบัญชีการใช้งาน หรือรหัสผ่านของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ เมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยใดๆ

1. การใช้บริการเว็บไซต์
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะใช้เว็บไซต์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สาม
3) ดำเนินการ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใดๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงไม่รวบรวมข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ร้าน รีวิว ข้อมูลที่บริษัทหรือสมาชิกของเว็บไซต์ร่วมกันสร้างขึ้น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
4) เขียนข้อความใดๆ ลงในเว็บไซต์ ที่แสดงออกหรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจากบริษัท โดยไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตก่อน
5) ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ ทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม
6) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด
7) ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่หรือปรากฎบนเนื้อหา หรือข้อความงานใดๆ ในเว็บไซต์ เพื่อบ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ อาทิเช่น ชื่อบริษัท ชื่อเจ้าของ ผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงไม่เผยแพร่เนื้อหา หรือข้อความงานใดๆ ในเว็บไซต์ซึ่งมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ
8) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
9) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัท หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก
10) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ ไม่ตั้งใจใช้เว็บไซต์หนักหรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจ ทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการเว็บไซต์
11) กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง หากบริษัททราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

2. การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของทางบริษัทได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และบริษัทมีสิทธิยกเลิกการสมาชิกหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลา เช่น กรณีละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ หรือกรณีผู้ใช้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น

บริษัทมิได้จัดเว็บไซต์นี้ไว้เพื่อให้บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิการใช้งานไปแล้ว หรือกรณีอื่น ตามดุลพินิจของบริษัท หากบริษัทพบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติบกพร่องดังกล่าวฝ่าฝืนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือระงับการใช้บริการได้ตลอดเวลา

3. การลงประกาศ
3.1 ผู้ใช้บริการที่ให้คำเสนอ หรือประกาศขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล คลุมเครือ หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น ในการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการของตนบนเว็บไซต์ของบริษัท
3.2 ราคาสินค้าหรือบริการที่ระบุในประกาศ ต้องเป็นราคาสุทธิของสินค้าหรือบริการทั้งหมดซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว ในกรณีการประกาศขายสินค้าหรือบริการที่มีของแถม ผู้ใช้งานจะต้องระบุมูลค่าของของแถมนั้นไว้ในประกาศให้ชัดเจนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3.3 ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้งานที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ เท่านั้น

4. ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (เว้นแต่ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ในส่วนของข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ อาทิ การเขียนแสดงความคิดเห็น การอัพโหลดภาพถ่าย การส่งคำชมเชยไปยังผู้อื่น ข้อมูลตามโปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้บริการ และการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เขียนโดยผู้ใช้บริการท่านอื่น ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายจากการละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่นจากใช้หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก หรือเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก หรือเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้บริษัทมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จากข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองทางกฎหมาย ในการนี้ ผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากบริษัทไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการได้รับค่าตอบแทนในการอนุญาตให้สิทธิบริษัทในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือการกระทำอื่นใดกับข้อมูลในเว็บไซต์ในรูปของสิทธิในการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองผ่านทางเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมจากการที่บริษัทนำผลงานดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือแสวงหาประโยชน์เพิ่มเติม

5. การเขียนหรือส่งข้อความในกระดานข่าวสาร/การรีวิวสินค้าและบริการ
5.1 ผู้ใช้บริการทราบดีว่า หน้ากระดานบนเว็บไซต์นี้เป็นที่แสดงความคิดเห็นสาธารณะ บรรดาความเห็นที่ปรากฏเป็นข้อคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์ข้อความลงในหน้ากระดานข่าวสารและไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองของบริษัทแต่อย่างใด บริษัทไม่ได้ให้การรับรอง สนับสนุน อนุญาต ส่งเสริม ยืนยันความถูกต้อง หรือเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ความเห็น หรือข้อความใดๆ ที่ถูกโพสต์ และบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
5.2 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่โพสต์โฆษณาส่วนตัวหรือเพื่อการค้าในหน้ากระดานข่าวสาร หากผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการโพสต์โฆษณาส่วนตัวหรือเพื่อการค้าในหน้ากระดานข่าวสาร ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้ภาษาที่ส่อไปในทางอนาจาร หยาบคาย หรือรุนแรง รวมทั้งจะไม่โพสต์เนื้อหาที่เป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่นๆ หรือที่เป็นการดูถูกเหยียดหยาม เกลียดชัง หรือหมิ่นประมาท โดยบรรดาเนื้อหาที่สนับสนุนการกระทำผิดทางอาญา หรือการละเมิดกฎหมายทางแพ่ง กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายแห่งรัฐ กฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ จะไม่เป็นที่ยอมรับ
5.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่โพสต์โฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาลามกอนาจาร หรือข้อความโฆษณาที่เป็นการรบกวนผู้อื่น และตกลงที่จะไม่ทำลาย รบกวน หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏในหน้ากระดานข่าวสาร/กระดานข้อความ ทั้งนี้ บรรดาโพสต์ในหน้ากระดานข่าวสาร/กระดานข้อความ เป็นข้อความสาธารณะ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ (ก) เลือกหรือใช้ชื่อสมาชิกหรืออีเมลของบุคคลอื่น เพื่อปลอมเป็นบุคคลดังกล่าว (ข) ใช้ชื่อสมาชิกหรืออีเมลที่เป็นสิทธิของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต (ค) ใช้ชื่อสมาชิกที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หรือ (ง) ใช้ชื่อสมาชิกที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความรุนแรง ส่อเสียด ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมโดยการใช้ดุลพินิจของบริษัทเอง
5.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของกิจการบนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ลบรีวิว ความเห็น เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการที่ลูกค้าได้โพสต์ไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท แต่ผู้ใช้บริการสามารถตอบกลับความเห็นของลูกค้าได้ หากทางผู้ใช้บริการลบรีวิว และ/หรือความเห็นของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป และผู้ใช้บริการตกลงปิดร้านค้าของตนบนเว็บไซต์ของบริษัททันที
5.5 บริษัทมีสิทธิรวบรวมข้อมูลที่ลูกค้าได้ทำการรีวิว และให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของกิจการบนเว็บไซต์ และเปิดเผยต่อผู้ใช้บริการรายอื่นที่มิใช่เจ้าของกิจการบนเว็บไซต์ได้
5.6 ผู้ใช้บริการให้สิทธิอนุญาตให้ใช้ ทำใหม่ แก้ไข แปล ส่งต่อ เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูล หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการจัดหา หรือสื่อสารกับบริษัทผ่านการโพสต์ของผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยวิธีการใดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือที่มีการพัฒนาในภายหลัง เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการใช้และประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเป็นการให้สิทธิแก่บริษัทแบบไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถเพิกถอนได้ และไม่เฉพาะเจาะจง
5.7 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในเนื้อหา หรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้โพสต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหา ภาพถ่าย และ เสียง ซึ่งจะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท บริษัทลูก บริษัทในเครือ ลูกจ้าง ผู้แทน และตัวแทนของบริษัท จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด (รวมทั้งค่าบริการทางกฎหมาย) ซึ่งอาจเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการจากข้อความในกระดาน บริษัทจะมีสิทธิ แต่มิใช่หน้าที่ ในการดูแลข้อความในกระดานข่าวเพื่อตัดสินใจว่า เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดอื่นๆที่กำหนดโดยบริษัท บริษัทจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่ใช่หน้าที่ ในการแก้ไข หรือปฏิเสธการโพสต์ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ หรือที่ได้โพสต์บนกระดานข้อความ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการลบข้อมูล หากบริษัทพบว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดการใช้บริการ หรืออาจถูกท้วงติงได้ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของบริษัทตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของข้อความของตน ทั้งนี้ ผู้มีส่วนร่วมในกระดานข่าวยอมรับข้อกำหนดข้างต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

6. การเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์อื่น
บริษัทอาจอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นได้ การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นอาจทำให้ผู้ใช้บริการออกจากเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อไปนั้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าว หรือลิงค์อื่นใดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อ หรือการแก้ไข หรือการอัพเดทเว็บไซต์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับ การส่งวิดีโอผ่านอินเตอร์เน็ต (Webcast) หรือรูปแบบใดๆ ในการรับสัญญาณจากจากเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ บริษัทจะจัดหาลิงค์ให้ผู้ใช้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น บริษัทไม่รับรองเว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว

7. สิทธิของบริษัท

7.1 สิทธิต่อธุรกิจที่มีการนำเข้าข้อมูลในระบบ
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทอาจตรวจสอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รวบรวม และลบรายชื่อธุรกิจใดๆ (รวมถึง ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ระยะทาง คะแนน รูปภาพ) หรือรีวิว (ความคิดเห็น คะแนน like/unlike) หรือข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์ได้แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางบริษัทในเรื่องข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นที่สุด

7.2 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
บริษัทจะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และวันเกิด ผู้ใช้บริการอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการจาก Facebook หรือ Google Plus เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ง่ายขึ้น โดยบริษัทจะใช้ชื่อของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ถึงจังหวัดที่ผู้ใช้บริการพักอาศัย เราใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทจะมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการติดต่อผู้ใช้บริการในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และบริษัทอาจใช้ข้อมูลจังหวัดที่ผู้ใช้บริการอยู่ วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ

7.3 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูล Log และ Activity
ผู้ใช้บริการตกลง ให้ความยินยอม และรับทราบว่า บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการดูบนเว็บไซต์ ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่ผู้ใช้บริการติดต่อผ่านเว็บไซต์ วันที่และเวลาในการใช้งานของผู้ใช้บริการ เป็นต้น บริษัทใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์ และปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของเว็บไซต์

7.4 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลการซื้อขาย
หากผู้ใช้บริการซื้อโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการตกลง รับทราบ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่นธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

7.5 สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
บริษัทอาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จังหวัดที่ผู้ใช้บริการอาศัย วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ในบางกรณีบริษัทอาจจะติดต่อผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้
เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์บุคคลที่ 3) ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อ 6 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

7.6 สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ
บริษัทอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้แก่บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทอื่นที่เป็น partner กันกับบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต

7.7 สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น
บริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
(2) บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของบริษัท
(3) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
(4) ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของบริษัทและสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น
(5) กรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

8. การจำกัดความรับผิดของบริษัท
บริษัทขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทรับผิดใดๆ จากความเสียหายดังกล่าว

บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัทหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายเช่นเดิม

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ด้วย

9. คำรับรองของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการรับรองว่า
9.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของธุรกิจบนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและสามารถนำเสนอสินค้า และบริการบนเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
9.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของธุรกิจบนเว็บไซต์ หรือมีความเกี่ยวดองทางเครือญาติ เพื่อนสนิท ลูกจ้าง หรือมีความชอบพอกับเจ้าของธุรกิจบนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่เป็นการชมเชยเกินจริงหรือส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจนั้น โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางบริษัทล่วงหน้า ทั้งนี้ บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ที่ผู้ใช้บริการได้สร้างสรรค์ขึ้น ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูลเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
9.3 ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของธุรกิจบนเว็บไซต์รับทราบดีว่า เว็บไซต์ของบริษัทเป็นเพียงช่องทางในการเสนอสินค้าและบริการเท่านั้น และผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของลูกค้าผู้ซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว
หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนคำรับรองนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการ และบริษัทมีสิทธิลบข้อมูลอันขัดแย้งต่อคำรับรองดังกล่าวออกจากระบบได้ได้ในทันที

10. นโยบายระงับข้อพิพาท
ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ งานเพลง หรืองานภาพยนตร์ทั้งหมดได้
เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของบริษัท หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้
10.1 ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
(2) หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
(3) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
(4) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ
10.2 ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายังบริษัท
บริษัท สบายแฟมิลี่ จำกัด 34/1 ซอย สุขุมวิท26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 063-2046916, Fax 02-6519453
ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับการแจ้งจากผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่ง และ/หรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินคดีกับบริษัทด้วย

11. การลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อความตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจพบว่า บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนบริษัทเพื่อขอให้ระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานสอบสวน โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รายละเอียดของบริษัท และรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าพนักงานสอบสวน
(2) แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อบริษัท โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ บริษัท สบายแฟมิลี่ จำกัด 34/1 ซอย สุขุมวิท26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เมื่อบริษัทได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มข้างต้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้แพร่หลายต่อไปโดยเร็ว
(2) จัดทำสำเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที่ร้องเรียนดังกล่าวส่งให้กับผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลขอบริษัท
(3) ระงับซึ่งการแพร่หลายข้อมูลดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพของการให้บริการแต่ละประเภทไป แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว หรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาความเสียหายและระงับการกระทำความผิดให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการข้างต้นครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิข้อต่อสู้ทางกฎหมายทั้งปวงต่อบริษัท และให้บริษัทหลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายทั้งปวง

12. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์
บริษัทอาจส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจไปยังผู้ใช้บริการเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิปฏิเสธการรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตามช่องทางที่บริษัทได้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการปฏิเสธที่จะรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือได้อย่างครบถ้วน หรือเข้าใช้บริการบางเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. การชดเชยค่าเสียหาย
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหากฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและป้องกันไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้ให้บริการ หรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกอันเกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหากฎหมายอื่นๆ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เว็บไซต์ บริษัท หรือกรรมการของบริษัท อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายที่บริษัทได้เสียไปตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชย หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของบริษัท หรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงิน ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่ความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปล่อยปละละเลยของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวบริษัทร่วมกับตัวผู้ทำละเมิดต่อบริษัทอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

14. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนี้
14.1 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัท
14.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทควบคุมดูแลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการสละสิทธิในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
14.3 บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยมิชอบ
14.4 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
1) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ
2) เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
3) เพื่อป้องกันหรือระงับอัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
4) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย
5) เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาล
14.5 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์ องค์กรอื่น หรือแหล่งอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัท
14.6 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังประเทศอื่น ทั้งนี้ประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
14.7 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเหตุผลในการตรวจสอบแก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 14 วัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธมิให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหากเป็นกรณีดังต่อไปนี้
1) เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายอื่นหรือคำสั่งศาล
2) กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
3) กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ
4) มีผลกระทบต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือการพิจารณาคดีของศาล
5) เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
14.8 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อบริษัทจะได้ยุติการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

15. การซื้อหรือชำระเงินสำหรับบริการผ่านทางเว็บไซต์
การซื้อหรือชำระเงินสำหรับบริการผ่านทางเว็บไซต์จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้น ได้รับความยินยอมจากร้านค้าผู้ให้บริการเท่านั้น

16. การแก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์อยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

17. กฎหมายที่ใช้บังคับ
หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท
บริษัท สบายแฟมิลี่ จำกัด 34/1 ซอย สุขุมวิท26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 063-2046916, Fax 02-6519453

รวมไอเดียแต่งงานและร้านค้าคุณภาพ
ติดตามเราได้ที่
สำหรับผู้ใช้งาน
รวมสินค้า&บริการสถานที่แต่งงานรวมไอเดียบทความ
ติดตามเราได้ที่
ติดต่อทีมงาน Sabuy Wedding
© 2020 SabuyWedding All rights reserved.